All in 1 schilders & afwerkingsbedrijf

gevestigd te Warder, nader te noemen All in 1

1. ALGEMEEN

1.1 Met het depot van deze Algemene Voorwaarden bij de Kamer van Koophandel zijn alle voorgaande voorwaarden en bepalingen van All in 1 vervallen.

1.2 Alle opdrachten worden slechts op de navolgende condities uit¬ge¬voerd, tenzij uit¬druk¬kelijk anders is overeen¬gekomen en dat door All in 1 schriftelijk is bevestigd.

1.3 Alle leveringen worden geacht te zijn geschied te Warder, alle betalingen dienen aldaar of door overschrijving op de door All in 1 aangegeven bankrekening te geschieden.

1.4 Afspraken met en toezeggingen van personeel van All in 1 of door All in 1 ingeschakelde derden binden All in 1 niet, tenzij schriftelijk door haar bevestigd.

1.5 De opdrachtgever erkent de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden door het enkele feit van het geven van een opdracht aan All in 1, van welke aard ook, tenzij deze voorwaar¬den uitdrukkelijk schriftelijk door de opdrachtgever zijn verworpen; een enkele verwijzing door de opdrachtgever naar de eigen voorwaarden of een standaard¬clausule op het briefpapier of in de eigen voorwaarden van opdrachtgever met als inhoud de exclusieve werking van deze eigen voorwaarden is hiervoor niet voldoende.

1.6 Indien ten aanzien van bepaalde, bij deze voorwaarden geregelde onderwerpen, afwijkingen zijn overeengekomen, blijven de onderhavige Algemene Voorwaarden voor het overige op die overeen-komst van kracht. Over¬een¬gekomen afwijkingen gelden nimmer voor meer dan een opdracht, tenzij wederom telken¬male schrif¬telijk bevestigd.

1.7 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door All in 1 met haar opdracht¬gevers te sluiten over-een¬komsten en de daaruit voortvloeiende ver¬bin¬te¬nis¬sen, zulks met uit¬sluiting van andere voor-waarden welke door opdracht¬gevers van toe¬pas¬sing mochten worden verklaard, tenzij schrifte¬lijk anders is over¬een¬ge¬komen. Onder opdracht¬gever wordt verstaan een ieder die aan All in 1 een opdracht tot het verrichten van schilder-, stucadoors-, wandafwerkings- of aanverwante werkzaamheden wenst te verstrekken of verstrekt, bijbehorende materialen of producten van haar wenst te kopen of koopt, enige over¬een¬komst van andere aard met haar wenst te sluiten of sluit dan wel een offerte voor voerenbedoelde activiteiten laat uitbrengen of voorbereidende gesprekken hierover met All in 1 voert.

1.8 Voorwaarden, bedingen etc. met agenten, vertegenwoordigers of andere tussenpersonen overeengekomen, die afwijken van deze voorwaarden binden All in 1 slechts, indien deze door haar uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd.

1.9 Daar waar in deze voorwaarden wordt gesproken over ‘schriftelijk’, wordt een bericht van opdrachtgever per E-mail hieraan pas gelijkgesteld indien All in 1 schriftelijk of via E mail namens de directie aangeeft inhoudelijk hiermee akkoord te gaan of indien daadwerkelijk uitvoering wordt gegeven aan het in de bewuste E-mail gestelde.

1.10 Uitgaande E-mails van All in 1 waarin staat vermeld dat aan deze E-mail geen rechten kunnen worden ontleend binden All in 1 op geen enkele wijze.

2. OFFERTES

2.1 Alle aanbiedingen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, vrijblijvend. All in 1 is eerst gebonden nadat zij de opdracht schriftelijk of via e-mail heeft bevestigd of daadwerkelijk met de uitvoering van de opdracht is begonnen.

2.2 Indien een opdracht op basis van nacalculatie wordt geoffreerd, dienen de geoffreerde prijzen slechts als richtprijs; de daadwerkelijk door All in 1 of door haar ingeschakelde derden gewerkte uren en de daadwerkelijk door All in 1 gemaakte kosten zullen worden doorberekend.

2.3 Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering/uitvoering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

2.4 Alle door All in 1 opgegeven prijzen zijn exclusief B.T.W., reis- en verblijfkosten, parkeergelden, materiaalkosten, steigerhuur, vergunningskosten en/of andere op de diensten als zodanig drukkende belastingen, lasten of rechten, onvoorziene externe kosten daaronder begrepen, tenzij op de opdracht¬bevestiging uitdrukkelijk anders is aangegeven.

2.5 De prijzen in de offertes zijn uitsluitend van toepassing op de daarbij aangegeven hoeveel¬heden.

2.6 Indien een opdracht uitblijft, behoudt All in 1 zich het recht voor de gemaakte voorbereidingsuren alsmede de ontwerp , teken en calcu¬latie¬kosten of een gedeelte daarvan in rekening te bren¬gen, een en ander slechts dan, wanneer van een diep¬gaande studie van het project gesproken kan worden en alsdan in overleg met opdrachtgever naar gebruik en billijkheid berekend.

2.7 Ten aanzien van alle aangeboden zaken gelden, naast hetgeen daaromtrent in de offerte, catalogi, brochures en op de internetsite staat vermeld, de normale en/of gebruikelijke toleranties; met name wordt uitdrukke¬lijk voor¬behoud gemaakt ten aanzien van nuances in de opge¬geven kleuren. Geringe afwijkingen van de in de offerte, catalogi, brochures en de internetsite voorkomende afbeel¬dingen en/of beschrij¬vingen worden derhalve voor¬be¬houden. Derge¬lijke afwij¬kingen ontslaan de opdracht-gever nimmer van zijn verplichtingen uit de over¬een¬komst.

2.8 Wijziging van opgegeven prijzen, zonder voorafgaande kennisgeving en ook na verzending van de opdrachtbevestiging, worden uitdrukkelijk voorbehouden; zo zal All in 1 gerechtigd zijn om sinds de tot¬stand¬koming van de over¬een¬komst en voor¬dat de gehele levering heeft plaats¬gevonden opge-treden verhogingen van grondstofprijzen, lonen, sociale werk¬gevers¬lasten en/of andere arbeids-voorwaarden, evenals verhogingen van andere tarieven, rechten, lasten, heffingen en belastingen welke voor All in 1 kosten¬ver¬hogend zijn, aan de opdracht¬gever door te bereke¬nen, in welk geval opdrachtgever in geval van consu¬menten¬koop het recht heeft de overeen¬komst te annuleren onder gehoudenheid het reeds uitgevoerde gedeelte van de opdracht aan All in 1 te voldoen.

2.9 Eventuele demontage-, montage of installatiewerkzaamheden zijn slechts in de opgegeven prijzen begrepen indien dit uitdrukkelijk en gespecificeerd in de offerte staat vermeld. Indien niet anders staat vermeld, dient opdrachtgever er voor zorg te dragen dat de te bewerken ruimtes helemaal leeg zijn.

2.10 De voor de uitvoering van de opdracht benodigde elektriciteit, gas en water zijn in de opgegeven prijzen niet begrepen en komen voor rekening van opdrachtgever.

2.11 Bij offertes voor werkzaamheden aan de buitenzijde van een pand wordt er door All in 1 van uit gegaan, dat zij om niet gebruik kan maken van de aanwezige voorzieningen ten behoeve van buitenwerkzaamheden.

3. OPDRACHTEN

3.1 Een gegeven opdracht bindt de opdrachtgever. All in 1 is eerst gebonden door verzending van de opdrachtbevestiging. Indien de opdrachtgever niet binnen acht dagen na verzending van de opdrachtbevestiging zijn bezwaren aan All in 1 kenbaar heeft gemaakt, wordt de opdracht¬bevesti-ging geacht de over¬een¬komst juist en vol¬ledig weer te geven.

3.2 De door opdrachtgever na het verstrekken van een opdracht alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan All in 1 ter kennis zijn gebracht. Worden ze mondeling, per E-mail of per telefoon opgegeven, dan is het risico van de tenuitvoerlegging van de wijziging voor rekening van de opdracht¬gever, tenzij deze wijzigingen schrifte¬lijk door All in 1 zijn bevestigd.

3.3 Indien de opdrachtgever de gegeven opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden de volledige vergoeding voor de overeengekomen dienst of levering te voldoen.

3.4 Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij prijsopgave en/of opdrachtbevestiging kon worden gerekend, worden opdrachtgever extra in rekening gebracht.

3.5 Wijzigingen en/of annuleringen van gedane bestellingen of gegeven opdrachten binden All in 1 eerst na schriftelijke acceptatie.

3.6 All in 1 behoudt zich het recht voor meer werkzaamheden dan vermeld in de schriftelijke opdracht of in de opdrachtbevestiging uit te voeren en aan opdrachtgever in rekening te brengen, indien deze werkzaamheden in het belang zijn van de opdrachtgever en/of voor de goede uitvoering van de opdracht. Opdrachtgever wordt zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld van de uitvoering van deze aanvullende werkzaamheden.

4. LEVERINGEN/UITVOERING VAN DE OPDRACHT

4.1 Elke gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de uitvoering van onderdelen van een samengestelde opdracht, kan worden gefactureerd, in welk geval die deellevering wordt beschouwd als een op zich staande transactie; in een dergelijk geval moet betaling plaatsvinden overeenkomstig het bepaalde bij het hoofdstuk “betaling”.

4.2 Oponthoud of vertraging is niet voor rekening van All in 1, tenzij door haar schuld veroor¬zaakt, een en ander onverminderd het gestelde in hoofdstuk 5.

4.3 Uitvoering van een opdracht geschiedt binnen de normale, daarvoor geldende tijd. Indien een opdracht moet worden bespoedigd kunnen overwerk en/of andere eventueel extra gemaakte kosten in rekening worden gebracht. De opdrachtgever geeft All in 1 enige speling ten aanzien van de uitvoeringstermijn. De termijn geldt slechts als onherroepelijk en fataal indien de opdrachtgever All in 1 bij het geven van de opdracht schriftelijk over de gevolgen van een ver¬traging heeft ingelicht en dit door All in 1 schriftelijk is bevestigd.

4.4 Overeengekomen termijnen gelden slechts indien en voorzover All in 1 op de overeengekomen datum met de uitvoering van de opdracht kan beginnen, de voor de uitvoering van de opdracht benodigde gegevens op de overeengekomen tijd aan All in 1 worden verstrekt en de door opdrachtgever zelf of voor diens rekening door derden uit te voeren werkzaamheden op tijd zijn verricht. Indien tengevolge van niet tijdi¬ge gegevensverstrekking/uitvoering van werk door opdrachtgever de opdracht slechts kan worden uitgevoerd door inschakeling van extra mankracht, overwerk, e.d., zal All in 1 daartoe, zonder voorafgaand overleg met opdrachtgever, gerechtigd zijn en zullen de daardoor ontstane kosten voor rekening van opdrachtgever komen. Bij niet tijdige levering door de opdracht¬gever is All in 1 gerechtigd de datum van uitvoering van de opdracht nader vast te stellen. Controle op tijdige levering van het te ver¬wer¬ken of in te bouwen materiaal, alsmede de voor de uitvoering van de opdracht benodigde tekeningen en gegevens, dient door opdracht¬gever te geschieden.

4.5 Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat All in 1 tijdig kan beschikken over:
a. de voor de opzet van het werk benodigde goedkeuringen zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen;
b. voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van bouw en afvalstoffen, materialen en werktuigen;
c. aansluitmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas, perslucht, water en andere voor de uitvoering van de opdracht benodigde energie;
d. afsluitbare opslagmogelijkheden voor de door All in 1 voor het uitvoeren van de opdracht benodigde gereedschappen en machines.

4.6 Alle leveringstijden worden door All in 1 steeds bij benadering opgegeven en zijn niet bindend. De leveringstermijn vangt aan zodra de opdrachtbevestiging is verzonden en bovendien alle naar het oordeel van All in 1 eventueel benodigde gegevens, tekeningen en materialen door opdracht¬gever aan haar zijn verstrekt. Overschrijding van de leveringstijd ontslaat de opdracht¬gever nimmer van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en zal opdrachtgever evenmin het recht geven ont¬binding van de overeenkomst en/of schadevergoeding te vorderen.

4.7 Indien de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de opdrachtgever redelijkerwijs niet te vergen is dat hij de overeenkomst in stand laat, is de opdrachtgever evenwel gerechtigd de betreffende opdracht te annuleren, mits hij hiervan schriftelijk aan All in 1 kennis geeft, onverminderd het recht van All in 1 om binnen 4 weken na ontvangst van voornoemde kennisgeving de betref¬fende goederen alsnog te leveren. Opdrachtgever kan vorderen dat All in 1 omgaand uitspraak doet of zij al of niet van dit recht gebruik wenst te maken.

4.8 In geval van niet werkbare dagen binnen de overeengekomen uitvoeringsperiode ten gevolge van weersomstandigheden zoals vorstverlet, overvloedige regenval e.d., wordt de uitvoeringsperiode overeenkomstig verlengd, zonder dat All in 1 enige boete en/of schadevergoeding verschuldigd zal zijn.

4.9 Indien de opdrachtgever enige voor hem uit een overeenkomst met All in 1 voortvloeiende ver-plichting niet stipt nakomt, heeft All in 1 het recht de nakoming van alle verplichtingen tegenover de opdracht¬gever op te schorten en zelfs alle overeenkomsten met de opdrachtgever geheel of gedeel¬telijk als ontbonden te beschouwen, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling en/of rechter-lijke tussen¬komst benodigd is, met behoud van haar recht op schadevergoeding. Hetgeen door opdracht¬gever aan All in 1 verschuldigd is, wordt terstond opeisbaar.

4.10 All in 1 is gerechtigd zonder bericht aan of overleg met de opdrachtgever de opdracht of onder¬delen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door niet bij haar in dienst zijnde derden, indien zulks naar de mening van All in 1 een goede of efficiënte uitvoering van de opdracht bevordert.

4.11 Het is opdrachtgever niet toegestaan noch gedurende de uitvoering van de opdracht, noch gedurende een periode van zes maanden na afloop van de opdracht, op enigerlei wijze een arbeidsovereenkomst of overeenkomst tot uitvoering van werk aan te gaan met door of namens All in 1 bij opdrachtgever te werk gesteld personeel of ingeschakelde derden, zulks op straffe van een niet voor matiging vatbare boete van € 10.000,–, voor elke overtreding en van € 1.000,– per overtreding, per week dat de overtreding voortduurt.

4.12 All in 1 verplicht zich de haar opgedragen werkzaamheden naar beste weten en kunnen uit te voeren, doch zij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het niet verwezenlijken van het door de opdrachtgever beoogde doel.

4.13 Indien tijdens de uitvoering van een door All in 1 aangenomen opdracht blijkt, dat tenge¬volge van aan All in 1 onbekende omstandigheden of door overmacht de opdracht niet uitvoerbaar is, heeft All in 1 het recht te vorderen, dat de opdracht zodanig wordt gewijzigd, dat de uitvoering hiervan mogelijk wordt. De ten gevolge van een dergelijke wijziging gemaakte meer of mindere kosten zullen tussen partijen worden verrekend, terwijl de opdrachtgever gehouden is de door All in 1 reeds verrichte, maar van onnut gebleken werkzaamheden te vergoeden.

4.14 Indien All in 1 een opdracht in onderaanneming uitvoert, is zij -tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen- gerechtigd om rechtstreeks contact te hebben met de aanbesteder over de uitvoering van de opdracht.

4.15 Indien All in 1 overeenkomstig het gestelde sub 2.11 voor uitvoering van de opdracht gebruik moet maken van aanwezige voorzieningen ten behoeve van buitenwerkzaamheden, dient opdrachtgever er zorg voor te dragen dat deze voorzieningen volgens de daarvoor geldende voorschriften binnen de voorgeschreven periode zijn goedgekeurd.

5. OVERSCHRIJDING LEVERINGSTERMIJN

5.1 Indien de voortgang in de uitvoering van een opdracht door de opdrachtgever of door overmacht aan zijn zijde intredende wordt vertraagd, kan door All in 1 een deel van de voor het totaal opgegeven prijs evenredig en in verhouding tot het afgewerkte gedeelte evenals de voor de gehele opdracht reeds gemaakte kosten worden gefactureerd op de termijnen waarop, indien geen vertraging zou zijn opgetreden, zou zijn gefactureerd. Mochten deze termijnen niet van te voren uitdrukkelijk zijn overeengekomen, dan zal het vorenbedoelde kunnen worden gefactureerd onmiddellijk na het verstrijken van de voor de uitvoering van de opdracht in kwestie normaliter benodigde tijd.

5.2 De met All in 1 over¬een¬gekomen termijnen zijn door de opdrachtgever steeds als approxi¬ma¬tief en nimmer als fatale termijnen aan te merken, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is over-een¬gekomen.

5.3 Storingen in het bedrijf tengevolge van overmacht, (als hoedanig o.a. zullen gelden: oorlog, mobi-lisatie, onlusten, overstroming, gesloten luchtvaart, scheepvaart en andere stremmingen in het vervoer, stagnatie in, respectievelijk beperking of stopzetting van de leveringen door openbare nutsbedrijven of andere energie- of datacommunicatiebedrijven, gebrek aan brandstof, brand, machinebreuk en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, optreden van werknemersorganisaties, waardoor produceren onmogelijk wordt, maatregelen van overheidswege, niet levering van noodzakelijke grondstoffen, materialen en toeleveringen aan All in 1 door derden en andere onvoorziene omstandig¬heden, ook in het land van herkomst van de grondstoffen, materialen en/of toeleveringen, die de normale bedrijfsgang storen en de uitvoering van een opdracht vertragen of redelijkerwijs onmogelijk maken) ontslaan All in 1 van het nakomen van de overeengekomen termijn of van de uitvoeringsplicht, zonder dat de opdracht¬gever uit dien hoofde enig recht of vergoeding van kosten, schaden of interesten kan doen gelden.

5.4 Ingeval van overmacht zal All in 1 daarvan onverwijld mededeling doen aan de opdracht¬gever, in welk geval opdrachtgever na ontvangst van de mededeling gedurende acht dagen het recht heeft de opdracht schriftelijk te annuleren, echter met de verplichting All in 1 het reeds uit¬gevoerde deel van de opdracht te vergoeden.

6. KLACHTEN EN GARANTIE

6.1 All in 1 is niet aansprakelijk voor druk , schrijf en/of tel¬fouten en/of onduidelijk¬heden in offertes, opdrachtbevestigingen en/of prospectussen, noch ook voor de gevolgen daarvan. Bij verschil van uitleg van offertes, opdrachtbevestigingen of prospectussen geldt de uitleg van All in 1 als bindend.

6.2 Het indienen van klachten is slechts schriftelijk en binnen acht dagen na uitvoering van de opdracht mogelijk..

6.3 Gebreken, die redelijkerwijs niet binnen de in het vorige artikel vermelde termijn hadden kunnen worden geconstateerd, moeten onmiddellijk na constatering aan All in 1 worden gemeld, terwijl gebruik dat de schade zou kunnen verergeren, zoveel mogelijk dient te worden beperkt.

6.4 Ten aanzien van uiterlijk waarneembare gebreken zijn geen klachten mogelijk, anders dan direct na levering.

6.5 Gebreken aan een deel van het geleverde geven niet het recht tot afkeuring van de gehele geleverde prestatie.

6.6 Opdrachtgever zal alle door All in 1 voor onderzoek van de klacht gewenste mede¬wer¬king verlenen, o.a. door All in 1 in de gelegen¬heid te stellen ter plaatse een onder¬zoek in te stellen of in te laten stellen naar de kwali¬teit en/of kwantiteit van de geleverde prestatie.

6.7 Indien All in 1 een gebrek aan de geleverde prestatie aangetoond acht, zal zij de keus hebben, hetzij de niet deugdelijk gebleken prestatie kosteloos te herleveren, hetzij de opdracht¬gever alsnog een in onderling overleg vast te stellen korting op het factuurbedrag te verlenen.

6.8 All in 1 aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor gebreken, veroorzaakt door of ontstaan aan het geleverde door schuld of toedoen van opdrachtgever of derden, ofwel door van buiten komende oorzaken.

6.9 Op de natuurlijke werking van materialen, zoals krimpscheuren e.d. wordt door All in 1 geen garantie gegeven.

6.10 Meer verplichtingen dan voortvloeiende uit dit hoofd¬stuk heeft All in 1 niet; met name zal All in 1 in geen geval aansprakelijk zijn voor directe of indirecte bedrijfs¬schade of gevolgschade, die mocht ontstaan door niet, niet juiste of niet tijdige uitvoering van de opdracht.

6.11 Een klacht ten aanzien van bepaalde werkzaamheden of leveranties schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever ten aanzien van die of andere werkzaamheden/leveranties niet op.

6.12 All in 1 is gehouden deugdelijke producten te leveren en garandeert derhalve de deugdelijkheid van de door haar geleverde/verwerkte producten; desondanks is All in 1 nimmer gehouden een verdergaande garantie te verstrekken, dan de door de fabrikant of leverancier van de geleverde producten aan All in 1 verstrekte garantie.

6.13 Voor door derden door bemiddeling van All in 1 geleverde zaken is All in 1 nimmer gehouden een verdergaande garantie te verstrekken, dan de door de leverancier van de geleverde zaken verstrekte garantie.

6.14 De garantie vervalt indien:
a. de gebruiks , schoonmaak- en onderhoudsvoorschriften niet nagekomen worden;
b. schade is ontstaan door schuld, opzet, onachtzaamheid en/of nalatigheid van de opdrachtgever en/of derden;
c. Er geschilderd/gespoten word met door opdrachtgever aangeleverde verf en/of materialen.

6.15 De garantie vervalt indien derden zonder voorkennis en toestemming van All in 1 werkzaam¬heden hebben verricht, die in verband kunnen worden gebracht met de door All in 1 verrichte werk-zaamheden ten aanzien waarvan het beroep op garantie wordt gedaan.

6.16 Opdrachtgever zal nimmer op grond van klachten of gebreken ontbinding van een overeenkomst kunnen vorderen.

7. AANSPRAKELIJKHEID

7.1 All in 1 draagt generlei aansprakelijkheid voor enige schade, hoe ook genaamd en door welke oorzaak ook ontstaan, anders dan tengevolge van eigen opzet of grove schuld, door opdrachtgever te bewijzen en dan nog slechts tot een maximum van het bedrag van de door All in 1 te verrichten werk¬zaam¬heden of leveringen, of een evenredig deel daarvan.

7.2 All in 1 aanvaardt geen aansprakelijkheid voor bedrijfs- of gevolgschade ten gevolge van tekortkomingen aan het door haar of door haar bemiddeling geleverde.

7.3 In geen geval aanvaardt All in 1 aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan door onzorgvuldig of onvoorzichtig gebruik of onderhoud.

7.4 Voor de door All in 1 via haar Internet beschikbaar gestelde informatie wordt door All in 1 geen enkele aansprakelijkheid genomen. All in 1 aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid van de beschikbare informatie.

7.5 Opdrachtgever is gehouden All in 1 schadeloos te stellen voor en te vrijwaren tegen alle vorde-ringen tot schadevergoeding welke derden tegen All in 1 instellen terzake van schade ontstaan door of met het geleverde.

7.6 Indien een opdracht tot levering of tot uitvoering van werk voor rekening van twee of meer natuur-lijke of rechtspersonen wordt gegeven, zijn deze personen ieder voor zich hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van de uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichting.

7.7 Voor onjuistheden in de opgave van rechten, kosten en onkosten door derden aan All in 1 of voor wijziging daarvan, is All in 1 niet aansprakelijk; eventuele (na)vorderingen, welke uit dien hoofde ontstaan, komen voor rekening van de opdrachtgever.

7.8 Adviezen worden door All in 1 naar beste weten en geheel te goeder trouw verstrekt, doch zij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of schade, direct of indirect voortvloei¬ende uit de inhoud van de door haar gegeven adviezen.

7.9 Indien door of namens opdrachtgever of voor hem werkende derden aan personeel van All in 1 of door All in 1 ingeschakelde derden opdracht wordt gegeven of assistentie wordt gevraagd voor het uitvoeren van werkzaamheden die niet uitdrukkelijk tevoren schriftelijk zijn overeengekomen, aanvaardt All in 1 geen enkele aansprakelijkheid voor de wijze van uitvoering, noch voor de gevolgen daarvan.

7.10 Indien opdrachtgever tijdens de uitvoering van de werkzaamheden van All in 1 zijn normale (bedrijfs)activiteiten doorgang doet vinden, is All in 1 niet aansprakelijk voor enigerlei daardoor ontstane schade of gevolgschade.

7.11 All in 1 aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de door de producent van de geleverde materialen opgegeven (chemische) samenstelling, mate van verontreiniging en stralingsintensiteit, verder gaand dan de door de betrokken producent aanvaarde aansprakelijkheid.

7.12 Ten aanzien van de geleverde materialen en grondstoffen aanvaardt All in 1 geen enkele aansprakelijkheid zodra vermenging heeft plaatsgevonden met andere materialen of grondstoffen heeft plaatsgevonden.

8. BETALING

8.1 Indien de uitvoering van een zakelijke opdracht zich uitstrekt over een periode langer dan een week of indien het met de opdracht gemoeide bedrag naar de mening van All in 1 daarvoor in aanmerking komt, kan zij betaling c.q. vooruitbetaling c.q. betaling in termijnen vorderen. All in 1 is gerechtigd, ongeacht de overeengekomen betalingsconditie, vooraf voldoende zekerheid voor betaling te verlangen of deze tijdens de uitvoering van een opdracht te verlangen.

8.2 Alle betalingen van particuliere opdrachten dienen te geschieden na oplevering, ter plaatse via pin of contant.

8.3 Bij aanneming van werk, kan de rekening worden gesplitst in een materiaalrekening die op de sub 3 bedoelde wijze, met inachtneming van een termijn van veertien dagen, dient te worden voldaan en een G rekening voor de arbeidskosten, die op de sub 3 bedoelde wijze binnen dertig dagen na factuurdatum dient te worden voldaan.

8.4 Opdrachtgever is slechts gerechtigd de door All in 1 aangegeven bedragen via de G-rekening te voldoen. Indien opdrachtgever een hoger bedrag op de G-rekening overmaakt, dan door All in 1 is aangegeven, zal All in 1 opdrachtgever voor dit teveel betaalde bedrag geen kwijting verlenen.

8.5 Indien in een langere kredietgeving dan veertien dagen na factuurdatum wordt toegestemd of indien deze ten onrechte wordt genomen, is opdrachtgever rente over het factuurbedrag verschuldigd naar 1% per maand of gedeelte van een maand, ingaande op de datum van opeisbaarheid van het factuurbedrag; telkens na een periode van een jaar zal door opdrachtgever tevens over de alsdan verschenen rente voornoemde rente verschuldigd zijn. Indien en voorzover het wettelijke rentepercentage hoger is dan het hier genoemde percentage, wordt de wettelijke rente berekend.

8.6 Indien kredietgeving ten onrechte wordt genomen, kan door All in 1 een bedrag aan administratiekosten in rekening worden gebracht.

8.7 Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, welke All in 1 moet maken ter effectuering van haar rechten, zijn voor rekening van opdrachtgever. De Buitengerechtelijke incassokosten worden berekend overeenkomstig het gestelde in de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten.

8.8 Indien opdrachtgever de opdracht in onderaanneming door All in 1 doet uitvoeren, zal opdrachtgever op eerste verzoek van All in 1 zijn uit deze transactie verkregen vordering(en) op derden aan All in 1 cederen. Opdrachtgever verleent All in 1 reeds nu voor alsdan onherroepelijk volmacht om tot inning van de betreffende vordering(en) over te gaan.

8.9 Ongeacht hetgeen met betrekking tot de betalingstermijn sub 2 van dit hoofdstuk is bepaald, heeft All in 1 het recht contante betaling te verlangen, dan wel te verlangen dat de opdrachtgever zekerheid stelt voor de betaling, of een door All in 1 te bepalen gedeelte van de overeengekomen prijs vooruit voldoet, alvorens geleverd te krijgen, terwijl ondanks een overeengekomen betalingstermijn prompte betaling dient plaats te vinden, indien All in 1 aanleiding ziet zulks te verlangen.

9. GESCHILLEN

9.1 Een geschil is aanwezig, zodra een partij verklaart dat dit het geval is.

9.2 Op alle overeenkomsten en transacties van All in 1 is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.

9.3 Alle geschillen, hoe ook genaamd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de Nederlandse bevoegde rechter, dit met uitsluiting van alle andere arbitrerende, adviserende en rechtsprekende lichamen.